Turniej Młodych Fizyków

Organizacja TMF'19

Etap korespondencyjny (pisemny)

W Turnieju uczestniczą zasadniczo drużyny złożone z uczniów jednej szkoły, możliwe jest jednak także uczestnictwo drużyn skupiających uczniów z różnych szkół. Drużyna turniejowa powinna liczyć pięć osób, dopuszczalne jest uczestnictwo drużyn trzy- lub cztero-osobowych. Nad problemami turniejowymi może też pracować liczniejszy zespół (drużyna plus zawodnicy rezerwowi).

Drużyna chcąca uczestniczyć w Turnieju powinna dokonać rejestracji za pośrednictwem strony internetowej http://tmf.ptf.net.pl/ do dnia 10 stycznia 2019 r. (włącznie). Przy rejestracji podaje się m.in. nazwę szkoły, dane poszczególnych uczestników Turnieju, nazwisko opiekuna (nauczyciela), a także godło, którym będą opatrywane prace. Możliwa jest późniejsza aktualizacja tych danych w terminie przewidzianym na nadsyłanie prac.

Drużyna opracowuje rozwiązania dowolnych dziesięciu problemów wybranych z zestawu problemów i przesyła je w wersji elektronicznej w terminie do 15 stycznia 2019 r. (dokładnie do północy z 15 na 16 stycznia).

Prace powinny być przygotowane zgodnie z instrukcją. Każda praca winna zawierać imię i nazwisko autora (autorów) oraz godło drużyny. Prace, które nie spełniają określonych w instrukcji wymagań, mogą zostać odrzucone.

Prace zostają ocenione przez recenzentów z komitetów turniejowych – w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu. Drużyna, niezależnie od miejsca zamieszkania, wskazuje ośrodek Kraków lub Warszawa w którym przystąpi do rozgrywek półfinałowych. W przypadku gdy z danej szkoły uczestniczy w Turnieju kilka drużyn, wszystkie one powinny wybrać ten sam komitet.

Turniej właściwy

Na podstawie ocen nadesłanych prac następuje kwalifikacja drużyn do następnego etapu, który ma postać zawodów turniejowych. Zawody te polegają na prezentacji rozwiązań oraz dyskusji nad nimi. Każda drużyna, a ściślej – jej przedstawiciel, występuje kolejno w roli referenta (przedstawia skrótowo własne rozwiązanie – jego główne idee i konkluzje, ewentualnie demonstruje doświadczenie), oponenta (analizuje krytycznie referat innej drużyny wytykając wszystkie słabe punkty) oraz recenzenta (podkreśla, co było najważniejsze w referacie oraz najcelniejsze w krytyce oponenta). Istotnym elementem jest dyskusja referenta (osoby referującej) z oponentem (osoby wyznaczonej na oponenta przez drużynę). Pozostałe osoby z drużyn oponenta i referenta mogą wygłaszać jedynie krótkie kwestie oraz komentarze wspomagające wypowiedzi referenta lub oponenta.

Wystąpienia, które odbywają się zgodnie z regulaminem rozgrywek turniejowych, podlegają ocenie przez jury z udziałem pracowników naukowych. Tematy zadań do referowania są każdorazowo określane przez oponentów. Drużyna referująca może poprosić o nowy temat najwyżej trzykrotnie podczas zawodów, dalsze odmowy pociągają za sobą obniżenie punktacji (z tego względu drużyna startująca w turnieju właściwym powinna być przygotowana do przedstawienia rozwiązań więcej niż dziesięciu problemów).

Półfinałowe zawody turniejowe odbędą się  23 lutego o godzinie 9.00 w Krakowie oraz 2 marca o godzinie 9.00 w Warszawie (Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk).

Finał Turnieju, z udziałem najlepszych 4 drużyn półfinałowych (po dwie drużyny z ośrodka), zostanie rozegrany 30 marca 2019 r.  w Instytucie Fizyki PAN, w Warszawie. Podczas zawodów finałowych wszystkie wystąpienia – referenta, oponenta i recenzenta – z dyskusją włącznie odbywają się w języku angielskim. Na podstawie wyników zawodów finałowych zostanie wyłoniona drużyna reprezentująca Polskę w Turnieju Międzynarodowym.

Turniej Międzynarodowy

XXXII Międzynarodowy Turniej Młodych Fizyków odbędzie się w dniach 6-12 lipca 2019 na Politechnice Warszawskiej.

Powoływanie drużyny narodowej na Międzynarodowy Turniej Młodych Fizyków

Drużyna reprezentująca Polskę w Międzynarodowym Turnieju Młodych Fizyków – IYPT  (drużyna narodowa) jest powoływana na podstawie wyników zawodów finałowych Turnieju Młodych Fizyków w następujący sposób:
1)  w przypadku, gdy różnica między całkowitą sumą punktów (CSP) uzyskanych przez drużynę zajmującą pierwsze miejsce w zawodach a CSP uzyskanych przez drużynę zajmującą drugie miejsce jest znacząca, do reprezentowania naszego kraju w Międzynarodowym Turnieju Młodych Fizyków zostaje powołana drużyna zdobywca pierwszego miejsca;
2)  w przypadku, gdy różnica/e CSP między drużyną zajmującą pierwsze miejsce w zawodach a drużyną/drużynami zajmującą/cymi następne miejsce/a jest znikoma, do drużyny narodowej powołuje się co najmniej trzech członków zwycięskiej drużyny, pozostali członkowie mogą być powołani z innych drużyn;
3)  rozstrzygnięcia, który z powyższych przypadków (punkt 1 lub 2) ma miejsce, dokonuje jury zawodów finałowych;
4)  jeśli zachodzi przypadek opisany w punkcie 2, powoływanie do drużyny narodowej uczestników z różnych drużyn uczestniczących w zawodach finałowych następuje po konsultacjach z opiekunami drużyn.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2014